In de cao SFM is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) geregeld. De cao SFM is algemeen verbindend verklaard. Voor 2023 geldt de volgende premieverdeling:

 
 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 januari - december 2023  0,50%  0,45%  0,95%
 januari - december 2022  0,50%  0,45%  0,95%


Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFM-premie.

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Sinds 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFM-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.

Voorschotnota

U ontvangt in januari de voorschotnota. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso. Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. U kunt het formulier mailen naar premie@sfmobiliteit.nl. Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari 2023 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat. U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen. Hebben wij uw verzamelloonstaat op 15 februari 2023 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal geregistreerde dienstverbanden bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom. Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.